ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az üzleti és szakmai partnerek, a szerződő felek és az általuk érintett harmadik személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

 

1. Adatkezelő megnevezése

 

Nemzeti Befektetési Ügynökség

Székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.

Postacím: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.

E-mail: info@hipa.hu

Telefon: +36 1 872 6520

Fax: +36 1 872 6699

Honlap: www.hipa.hu

 

2. Az Adatkezelési tájékoztató célja

 

A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy megismerésével és betartásával a Nemzeti Befektetési Ügynökség az üzleti és szakmai partnerei, a vele jogviszonyban álló szerződő felek és az általuk érintett harmadik személyek, továbbá a székházába történő beléptetés során, illetve kamerarendszer használatával érintettek személyes adatainak kezelése során teljes körűen megfeleljen a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) foglaltaknak.

 

3. Az adatkezelés alapjául szolgáló nemzeti jogszabályok

 

A Nemzeti Befektetési Ügynökség által végzett adatkezelési tevékenységre vonatkozó jogszabályok:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény,
 • a Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet,
 • a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

 

 

4.  Az Adatkezelési tájékoztató személyi hatálya

 

Az Adatkezelési tájékoztató hatálya a 2. pontban meghatározott személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

 

Egyéni vállalkozó, egyéni cég ügyfeleket, partnereket az Adatkezelési tájékoztató alkalmazásában a természetes személyekre irányadó szabályok szerint kell kezelni.

 

 

5. Fogalom meghatározások

 

Az Adatkezelési tájékoztatóban használt fogalom meghatározásokat az Általános adatvédelmi rendelet 4. cikke tartalmazza.

 

6. Szerződésekhez kapcsolódó adatkezelések

 

6.1. Kapcsolattartói, képviselői adatok kezelése

 

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

 

személyes adat

adatkezelés célja

Név

A szerződő partnerekkel, beszállítókkal, tanácsadókkal, szakmai partnerekkel, befektetőkkel, telephely nyilvántartás esetén az ingatlan tulajdonosokkal vagy az általuk kijelölt természetes személlyel és az ügyfelekkel történő kapcsolat felvétel és kapcsolattartás, illetve a szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása.

Beosztás

E-mail cím

Telefonszám

 

Az adatkezelés jogalapja

 

A Nemzeti Befektetési Ügynökség a kapcsolattartói adatokat jogos érdeke mentén gyűjti és kezeli. A Nemzeti Befektetési Ügynökség a kapcsolattartói adatok kezelését illetően mérlegelte azoknak az érintettekre gyakorolt hatását, és megállapította, hogy ezen adatkezelés nem jár az érintettek érdekeire, alapvető jogaira és szabadságára nézve aránytalan és szükségtelen mértékű korlátozással.

 

Szerződéses jogviszony esetén az adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek postázás, szállítás céljából postai, futárpostai szolgáltatónak.

 

Az adatkezelés időtartama

 

A Nemzeti Befektetési Ügynökség a kapcsolattartói adatokat amennyiben azok a szerződésben nem szerepelnek, addig az időpontig kezeli, ameddig az a szerződések teljesítése érdekében feltétlenül szükséges, de legfeljebb a szerződés megszűnésétől 5 évig, amennyiben azok a szerződés részét képezik a szerződés megszűnését követő 8 évig.

 

6.2. Szerződések nyilvántartása

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

személyes adat

adatkezelés célja

Név

A pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződések kezelése, nyilvántartása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

A Nemzeti Befektetési Ügynökség a szerződés nyilvántartó rendszerben szereplő személyes adatokat jogos érdeke mentén kezeli. A Nemzeti Befektetési Ügynökség a szerződésnyilvántartó rendszerében szereplő adatok kezelését illetően mérlegelte azoknak az érintettekre gyakorolt hatását, és megállapította, hogy ezen adatkezelés nem jár az érintettek érdekeire, alapvető jogaira és szabadságára nézve aránytalan és szükségtelen mértékű korlátozással.

 

Az adatkezelés időtartama

 

A Nemzeti Befektetési Ügynökség a szerződésnyilvántartóban szereplő személyes adatokat a szerződés megszűnésétől számított 8 évig kezeli.

 

7. Kamera rendszer üzemeltetése, épületbe történő beléptetés

 

 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

A Nemzeti Befektetési Ügynökség székhelyén kamerák kihelyezésére kizárólag biztonsági és vagyonvédelmi okból kerül sor, a rendszer nem irányul a foglalkoztatottak tevékenységének és munkavégzésének megfigyelésére és ellenőrzésére. A kamerák a bérelt parkolókat, valamint a folyosókat, lifteket és a garázst figyelik. Egyetlen kamera sem figyel meg a munkavállalók munkaközi pihenőjének eltöltése céljára kijelölt területet és mosdót. A kamerák kizárólag képfelvételt (vagy: kép- és hangfelvételt) rögzítenek.

 

A kamerarendszert az épület bérbeadója biztosítja, a Nemzeti Befektetési Ügynökség nem rendelkezik ahhoz közvetlen hozzáféréssel, és a parkolóhelyeket figyelő kamera kivételével az élő képet mutató monitorokra sem lát rá a Nemzeti Befektetési Ügynökség munkatársa vagy szerződött partnere.

A kamerafelvételekhez a Nemzeti Befektetési Ügynökség igény szerint hozzáférhet (pl. személy- vagy vagyon elleni bűncselekmény elkövetése), ebben az esetben az irányadó hatályos jogszabályok maradéktalan betartása mellett jár el.

Az épületbe történő beléptetés során az érintett személy neve kerül rögzítésre.

 

 

 

 

személyes adat

adatkezelés célja

Képfelvétel

Kivételes esetben, a fent rögzítettek szerint az épület biztonsági- és vagyonvédelmének biztosítása körében felmerült, a Nemzeti Befektetési Ügynökséget (is) érintő incidensek kezelése.

Név

Az épületbe történő beléptetés.

 

 

 

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

A Nemzeti Befektetési Ügynökség az általa a beléptetéssel összefüggésben kezelt személyes adatot jogos érdeke mentén kezeli. A Nemzeti Befektetési Ügynökség a beléptetéssel összefüggésben mérlegelte annak az érintettekre gyakorolt hatását, és megállapította, hogy az nem jár az érintettek érdekeire, alapvető jogaira és szabadságára nézve aránytalan és szükségtelen mértékű korlátozással.

 

Az adatkezelés időtartama

 

A beléptetéssel összefüggésben kezelt személyes adatot a Nemzeti Befektetési Ügynökség az adatgyűjtés (beléptetés) időpontjától számított 3 munkanapon belül törli.

 

Adattovábbítás

 

Szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás esetén a képfelvétel az épület bérbeadója részéről igény szerint továbbításra kerülhet a Nemzeti Befektetési Ügynökség részére, amelyet a Nemzeti Befektetési Ügynökség az illetékes hatóságok számára szükség esetén megküld.

 

8. Delegáltak fogadása

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

személyes adat

adatkezelés célja

Név

Delegáltak fogadása, opcionálisan az utaztatás lebonyolításában történő közreműködés.

Beosztás

Születési hely, idő

Útlevél adatok

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Az üzleti, szakmai partner delegáltak fogadásával összefüggésben gyűjtött és kezelt személyes adatokat a Nemzeti Befektetési Ügynökség jogos érdeke mentén kezeli. A Nemzeti Befektetési Ügynökség a delegáltak személyes adatainak kezelése kapcsán mérlegelte az adatkezelés érintettekre gyakorolt hatását, és megállapította, hogy az adatkezelés nem jár az érintettek érdekeire, alapvető jogaira és szabadságára nézve aránytalan és szükségtelen mértékű korlátozással.

 

Az adatkezelés időtartama

 

A Nemzeti Befektetési Ügynökség a delegáltak fogadásával összefüggésben rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az Iratkezelési szabályzatban foglalt irányadó szabályok szerint őrzi.

 

9. Teljesítések ellenőrzése

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

személyes adat

adatkezelés célja

Név

Teljesítések ellenőrzése.

Beosztás

E-mail cím (bizonyos esetben)

Telefonszám (bizonyos esetben)

 

 

 

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

A szerződések teljesítésének ellenőrzésével összefüggésben kezelt személyes adatokat a Nemzeti Befektetési Ügynökség jogos érdeke mentén kezeli. A Nemzeti Befektetési Ügynökség a teljesítések ellenőrzése kapcsán mérlegelte az adatkezelés érintettekre gyakorolt hatását, és megállapította, hogy az adatkezelés nem jár az érintettek érdekeire, alapvető jogaira és szabadságára nézve aránytalan és szükségtelen mértékű korlátozással.

 

Az adatkezelés időtartama

 

A teljesítések ellenőrzésével összefüggésben kezelt személyes adatokat a Nemzeti Befektetési Ügynökség a szerződés megszűnésétől számított 8 évig őrzi.

 

10. A személyes adatok továbbítása és adatfeldolgozó igénybevétele

 

Az érintettek személyes adatainak továbbítása a vonatkozó jogszabályi előírások alapján visszakövethető módon történik.

 

Szerződéses partnerekkel és ügyfelekkel történő kapcsolattartásra kijelölt foglalkoztatottaknak a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatait a Nemzeti Befektetési Ügynökség jogosult megküldeni a partner részére.

 

A foglalkoztatottak személyes adatait a Nemzeti Befektetési Ügynökség az Európai Unión kívüli országba vagy nemzetközi szervezet részére a GDPR vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően továbbítja.

 

11. Adatbiztonsági intézkedések

 

A Nemzeti Befektetési Ügynökség valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében megteszi azon technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Általános adatvédelmi rendeletben, valamint az Infotv.-ben foglalt követelmények érvényre juttatásához szükségesek.

 

A Nemzeti Befektetési Ügynökség az általa kezelt személyes adatokat megfelelő jogi, technikai és informatikai intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

 

A Nemzeti Befektetési Ügynökség az általa foglalkoztatottak részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő, amelyet titoktartási nyilatkozat formájában a kinevezéskor, illetve a munkaszerződés megkötésekor az érintett aláírásával lát el. A személyes adatokhoz való hozzáférést a Nemzeti Befektetési Ügynökség jogosultsági szintek megadásával korlátozza. 

 

A Nemzeti Befektetési Ügynökség az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el, és olyan, megfelelő jelszavakkal elérhető adattárolási rendszereket használ, ami erre alkalmas jogosultságkezelési rendszernek köszönhetően az adatokhoz csak az arra jogosultaknak biztosít hozzáférést.

 

A Nemzeti Befektetési Ügynökség az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

 

A személyes adatok elektronikus feldolgozása során a Nemzeti Befektetési Ügynökség biztosítja továbbá:

a)     a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b)     az adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi használatának megakadályozását;

c)     annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d)     annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az elektronikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e)     az üzemeltetett rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f)      azt, hogy az elektronikus feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 

A Nemzeti Befektetési Ügynökség a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

 

A Nemzeti Befektetési Ügynökség nem engedélyezi a külső forrásból kapott vagy letöltött ellenőrizetlen számítógépes programok használatát.

 

A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes, jogosultsággal rendelkező foglalkoztatottak férhetnek hozzá.

 

 

 

12. Adatvédelmi incidensek kezelése

 

12.1. Az adatvédelmi incidens fogalma

 

Adatvédelmi incidensnek minősül az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Adatvédelmi incidens például a hivatali mobiltelefon vagy valamely adathordozó eszköz elvesztése, a személyes adatokat tartalmazó dokumentumok nem az Iratkezelési szabályzatban meghatározott módon történő megfelelő tárolása; személyes adatok nem biztonságosnak minősített csatornán történő továbbítása, a különböző szerverek elleni támadások, weboldal feltörése.

 

12.2. Adatvédelmi incidensek kezelése

 

Az adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a Nemzeti Befektetési Ügynökség feladata.

 

A Nemzeti Befektetési Ügynökség az informatikai rendszereken naplózza a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket szükség szerint elemzi.

 

Amennyiben a Nemzeti Befektetési Ügynökség részéről ellenőrzésre jogosult személyek a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a Nemzeti Befektetési Ügynökség elnökét.

 

A Nemzeti Befektetési Ügynökség foglalkoztatottjai kötelesek jelenteni a Nemzeti Befektetési Ügynökség adatvédelmi tisztviselőjének, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek. Az adatvédelmi incidens bejelenthető a Nemzeti Befektetési Ügynökség központi e-mail címén, telefonszámán.

 

Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Nemzeti Befektetési Ügynökség adatvédelmi tisztviselője haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítja az incidenst, eldönti, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.  Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

 • az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
 • az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 • az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
 • a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
 • az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
 • a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

 

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén a Nemzeti Befektetési Ügynökség pontosan azonosítja az érintett rendszereket, személyeket, adatokat, továbbá elkülöníti és gondoskodik az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően a Nemzeti Befektetési Ügynökség megkezdi a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

 

12.3. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

 

Az adatvédelmi incidensekről a Nemzeti Befektetési Ügynökség nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

 

a)     az érintett személyes adatok körét;

b)     az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát;

c)     az adatvédelmi incidens időpontját;

d)     az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait;

e)     az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket;

f)      az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat a Nemzeti Befektetési Ügynökség 5 évig megőrzi. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Adatvédelmi nyilvántartások vezetése

 

A Nemzeti Befektetési Ügynökség az Általános adatvédelmi rendelet szerinti alábbi nyilvántartásokat vezeti:

 • Adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenységek nyilvántartása,
 • Adatvédelmi incidensek nyilvántartása.

 

Az adatvédelmi nyilvántartásokat az adatvédelmi tisztviselő naprakészen vezeti. A változást 3 munkanapon belül átvezeti.

 

14. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

14.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

 

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Nemzeti Befektetési Ügynökségtől arra vonatkozóan, hogy a Nemzeti Befektetési Ügynökség

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 

A Nemzeti Befektetési Ügynökség a tájékoztatás iránti kérelemnek a lehetőség szerinti legrövidebb határidőn, de legfeljebb 30 napon belül eleget tesz, az érintett által rendelkezésére bocsátott elérhetőségek valamelyikén.

 

14.2. A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Nemzeti Befektetési Ügynökség módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). A Nemzeti Befektetési Ügynökség a módosítás iránti kérelemnek a lehetőség szerinti legrövidebb határidőn, de legfeljebb 30 napon belül eleget tesz, amelyről az érintettet a rendelkezésére bocsátott elérhetőségek valamelyikén tájékoztatja.

 

 

 

 

 

14.3. A törléshez való jog

 

Az érintett bármikor, írásban kérelmezheti a Nemzeti Befektetési Ügynökségnél kezelt személyes adatainak törlését, az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül.

 

Amennyiben valamely jogszabályban előírt kötelezettség okán a Nemzeti Befektetési Ügynökség nem törölheti az általa kezelt személyes adatot, az adattörlésre irányuló kérelem a hatályos jogi szabályozás értelmében elutasításra kerül. Amennyiben a személyes adatok Nemzeti Befektetési Ügynökség által történő törlése nem ütközik jogi akadályba, a Nemzeti Befektetési Ügynökség az adattörlésre irányuló kérelemnek helyt ad, és a személyes adatok a kérelem Nemzeti Befektetési Ügynökség által történő kézhezvételét követő 30 napon belül véglegesen törlésre kerülnek, amelyről az érintett írásbeli értesítést kap.

 

14.4. Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog

 

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Nemzeti Befektetési Ügynökség zárolja. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi azt.

 

Az adatok zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy valamely személyes adatát a Nemzeti Befektetési Ügynökség jogellenesen kezelte, azonban az érintett által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adata ne kerüljön törlésre. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig, illetve döntéséig a Nemzeti Befektetési Ügynökség tárolja a személyes adatot (illetve az azt tartalmazó dokumentumot), ezt követően törli az adatokat.

 

14.5. A tiltakozáshoz való jog

 

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül bármely érintettnek joga van ahhoz, hogy írásban tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatait a Nemzeti Befektetési Ügynökség a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő okból, előzetes hozzájárulás hiányában továbbítaná, felhasználná. Így például bármely érintett tiltakozhat az ellen, ha a Nemzeti Befektetési Ügynökség a hozzájárulása nélkül személyes adatait közvetlen üzletszerzés vagy direkt marketing céljából felhasználná. Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha a Nemzeti Befektetési Ügynökség által történő adatkezelés a Nemzeti Befektetési Ügynökség jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

 

 

 

 

 

15. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

 

A 14. pontban foglalt jogok érvényesítésén túl az érintettek az alábbi jogorvoslati lehetőségeket vehetik igénybe.

 

15.1. Bírósági eljárás indítása

 

Az érintett jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adatai kezelése során észlelt jogsértés esetén polgári pert kezdeményezhet a Nemzeti Befektetési Ügynökség ellen. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. Az eljárás megindítható az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A jogsértés megállapítása esetén az érintett kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt, valamint a bíróság kötelezheti a Nemzeti Befektetési Ügynökséget az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére.

 

További információ és a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken tekinthető meg:

http://birosag.hu/torvenyszekek

 

15.2. Panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz

 

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az érintettet sérelem éri, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 1 391 1400

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Honlap: www.naih.hu